บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CMC”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรของนายวิเชียร แพทยานันท์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 750 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PPP”)
บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“SMP”)
บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“TSN”)

(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทในเครือ”)